Olaines bibliotēka

Drukāt

Krustvārdu mīkla ar bibliotēkas piedāvājuma klāstuVadītāja: Anastasija Kargapoļceva

Olaines Bibliotēka

Adrese: Zemgales iela 24, Olaine
Tālrunis/fakss: 67963787
E-pasts: olaines.bibl@olaine.lv
Facebook: www.facebook.com/OlainesBiblioteka

Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa
Adrese:
Kūdras iela 16, Olaine
Tālrunis: 67963445
E-pasts: olaines.bibl@olaine.lv

Bibliotēkas jaunumi un aktuālā informācija par pasākumiem, grāmatu jaunumiem un aktivitātēm pieejama: www.olaineskultura.lv  un https://facebook.com/OlainesBiblioteka/.

Bibliotēkas elektroniskais katalogs pieejams: http://ieej.lv/obkat.

Bibliotēka atvērta lasītājiem:

Biliotēkas adrese un darba laika grafiks

Olaines Bibliotēka – pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas institūcija – dibināta 1965.gada 1.decembrī, lasītājiem atvērta kopš 1966.gada 16.maija. Krājums un bibliotēkas pakalpojumi pieejami divās ēkās: Zemgales ielā 24 un Kūdras ielā 16 (bērnu literatūras nodaļa). Kopš 2006.gada Olaines Bibliotēka ir Olaines Kultūras centra struktūrvienība, kas īsteno bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo pakalpojumu sniegšanu Olaines pilsētas un novada iedzīvotājiem.

Olaines Bibliotēkas misija ir kultūras mantojuma, kvalitatīvas un strukturētas informācijas uzkrāšana un saglabāšana, pieejamības nodrošināšana ikvienam, līdzdarbojoties izglītotas, radošas un sabiedriski aktīvas personības veidošanā uz zināšanām balstītā sabiedrībā, piedāvājot saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Olaines pilsētas un novada iedzīvotājiem bez maksas pieejamie bibliotēkas pakalpojumi:

 • brīvpieejas krājums;
 • grāmatu un žurnālu izsniegšana/saņemšana;
 • novadpētniecības materiālu, tematisko (preses klipu) mapju, laikrakstu un citu materiālu izmantošana uz vietas bibliotēkā;
 • bibliotēkas elektroniskais katalogs, abonētās tiešsaistes datubāzes un digitālie resursi;
 • autorizācijas datu saņemšana grāmatu elektroniskai rezervēšanai, izmantošanas termiņa pagarināšanai;
 • grāmatu pasūtīšana, rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana pa tālruni, elektroniskajā katalogā un pa e-pastu;
 • uzziņas (tematiskās, faktogrāfiskās, bibliogrāfiskās);
 • datoru un interneta (t.sk. WI-FI) izmantošana;
 • konsultācijas un apmācība bibliotēkā pieejamo resursu izmantošanā;
 • informācijas ierakstīšana dažādos informācijas nesējos;
 • dalība bibliotēkas organizētajos pasākumos un aktivitātēs, tematiskās izstādēs;
 • bibliotekārās stundas.

Bibliotēkas krājumu veido daiļliteratūras un nozaru grāmatas, žurnāli un laikraksti, grāmatas bērniem, novadpētniecības materiāli un tematiskās (preses klipu) mapes, tiešsaistes datubāzes (Letonika.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēka News.lv), Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālā bibliotēka un digitāli pieejamie resursi – Latvijas filmas (Filmas.lv) un Latvijas digitalizēto video un audio ierakstu piekļuves portāls Diva.lv.

Olaines Bibliotēkas krājumu veido (2018.gada 2.janvāra dati):

 • 24826 grāmatas,
 • 8755 periodiskie izdevumi (žurnāli un laikraksti),
 • 64 audiovizuālie un elektroniskie materiāli,
 • novadpētniecības materiāli, apkopoti 16 tematiskajās kopās – mapēs,
 • 354 dažāda apjoma tematiskās preses klipu mapes par rakstniekiem, māksliniekiem, kultūras darbiniekiem, nozīmīgiem vēsturiskiem notikumiem.

Bibliotēkas krājums tiek regulāri un sistemātiski papildināts, iepērkot grāmatas latviešu valodā un svešvalodās – krievu, angļu, vācu; abonējot vidēji 82 dažādu nosaukumu preses izdevumus gadā – laikrakstus un žurnālus. Mērķis ir nodrošināt bibliotēkas apmeklētājus un lietotājus ar informāciju (uzziņu literatūra, enciklopēdijas, periodiskie izdevumi, tiešsaistes datubāzes u.c.) un izklaidi (daiļliteratūra, periodiskie izdevumi, filmas u.c.), kā arī ar iespēju izglītoties (vārdnīcas, rokasgrāmatas, kartes, novadpētniecības materiāli un kultūrvēsturiski darbi u.c.).

Kopš 2016. gada 1. janvāra Olaines Bibliotēkā darbs ar krājumu, kā arī lietotāju apkalpošana pilnībā tiek veikta automatizētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALISE-i. Tiešsaistē pieejamā bibliotēkas elektroniskā kataloga (http://ieej.lv/obkat) sniegtās priekšrocības: attālināti meklēt interesējošos izdevumus, skatīt to pieejamību bibliotēkā; autorizējoties – pasūtīt un rezervēt nepieciešamās grāmatas, skatīt saņemto izdevumu – grāmatu un žurnālu – izmantošanas termiņu un nepieciešamības gadījumā to pagarināt, pārlūkot saņemto izdevumu vēsturi.

Lasītprieka rosināšanai, literatūras un novadpētniecības materiālu popularizēšanai katru mēnesi tiek sagatavotas un izliktas vidēji 6–8 tematiskās iespieddarbu izstādes. Ikviens aicināts piedalīties bibliotēkas organizētajos tematiskajos pasākumos un aktivitātēs, piemēram, Latvijas Bibliotēku nedēļa, Dzejas dienas, E-prasmju nedēļa, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, tikšanās ar rakstniekiem, dzejniekiem un ievērojamiem savas jomas speciālistiem. Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā regulāri norisinās bibliotekārās stundas bērniem, kas ļauj iepazīt bibliotēku, grāmatu daudzveidību un dalīties ar grāmatu lasīšanas pieredzi. Kopš 2002.gada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa iesaistījusies lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, piedāvājot tās lietotājiem lasīt un vērtēt grāmatu kolekcijas, dalīties izlasītajā ar vienaudžiem.

Olaines Bibliotēkā pieejami datori ar interneta savienojumu (5 datori Zemgales ielā 24 un 5 datori Kūdras ielā 16), bezvadu internets (WI-FI).

Atbilstoši Olaines novada pašvaldības noteiktajam cenrādim, bibliotēkā pieejami šādi maksas pakalpojumi: kopēšana (melnbalta, A4 un A3 formātā), izdruku veikšana (melnbalta, A4 un A3 formātā), skenēšana (krāsaina, A4 formātā). Olaines Bibliotēka piedāvā izmantot Starpbibliotēku abonementa pakalpojumu, ja tās krājumā nepieciešamais izdevums nav pieejams. Šādā gadījumā lietotājam, kurš pasūtījis izdevumu, sedzot pasta izdevumus par grāmatas nosūtīšanu atpakaļ atbilstoši Latvijas Pasts svara un gabarītu tarifiem.

Kā kļūt par Olaines Bibliotēkas lietotāju?

Ikviens Olaines pilsētas un novada iedzīvotājs (no 15 gadu vecuma) var reģistrēties Olaines Bibliotēkā (Zemgales ielā 24):

 • uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai identifikācijas karti),
 • aizpildot reģistrācijas formu,
 • iepazīstoties ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar savu parakstu apliecinot to ievērošanu.

Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā (Kūdras ielā 16) Olaines pilsētas un novada bērni un pusaudži, jaunieši līdz 15 gadu vecumam var reģistrēties:

 • iesniedzot bibliotēkas darbiniekam vecāku/aizbildņu aizpildītu un parakstītu galvojuma veidlapu,
 • iepazīstoties ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar savu parakstu apliecinot to ievērošanu.

Uz tikšanos bibliotēkā!

 

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!